Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ELITE POLE DANCE STUDIO :


I POSTANOWIENIA WSTĘPNE :

1.Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy Członkowskiej w zakresie korzystania z usług Elite Pole Dance Studio Katarzyna Cyran ul. Pagórkowa 19, 80-126 Gdańsk , który jest jej integralną częścią.

2.Organizatorem zajęć w ramach Pole Dance Studio jest :ELITE POLE DANCE STUDIO KATARZYNA CYRAN UL.PAGÓRKOWA 19 ,80-126 GDAŃSK NIP: 9571028930

3.Uczestnikiem Szkoły Elite Pole Dance Studio może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Członkostwo w Szkole Elite Pole Dance Studio rozpoczyna się z dniem dokonania opłaty za zajęcia – wykupienia karnetu. Osoba, która nie wykupiła karnetu nie może uczestniczyć w zajęciach. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Elite Pole Dance Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki.
5
. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu studia i bierze na siebie całą odpowiedzialność za jego naruszenie.

6. Wszelkie cenne przedmioty można na czas zajęć pozostawić u instruktora na sali oraz odebrać po zajęciach, prosimy o nie pozostawianie cennych rzeczy w szatni.

7.Teren Elite Pole Dance Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Elite Pole Dance Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Elite Pole Dance Studio . Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwanie odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.II CZŁONKOSTWO :

1. Do udziału w zajęciach upoważnia wykupienie jednorazowego wejścia na zajęcia bądź też karnetu imiennego na określoną ilość wejść.

2. Płatność za karnet następuje z góry przed zajęciami poprzez wpłatę zadatku w wysokości 50zł na konto studia, oraz uiszczenie reszty kwoty w gotówce na zajęciach lub całości kwoty przelewem na konto studia .

3. W przypadku chęci przedłużenia karnetu co za tym idzie rezerwacji miejsca - płatność powinna nastąpić w dniu ostatnich zajęć z poprzedniego karnetu. Niewykupienie nowego karnetu jednoznaczne jest ze skreśleniem z listy uczestników Elite Pole Dance Studio.

4. Karnety są ważne 30 lub 90dni w zależności od wykupionego pakietu. W przypadku nie wykorzystania wszystkich wejść z karnetu w obowiązującym terminie zajęcia przepadają.

5. NIEOBECNOSĆ NA ZAJĘCIACH : - nieobecność na zajęciach należy zgłosić z wyprzedzeniem minimum 4h przed zajęciami, poprzez wysłanie wiadomości sms na nr telefonu 531-684-631

Zajęć umówionych na odrabianie nie można odwołać i odrobić ponownie .

6. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na zarezerwowanej lekcji bądź zgłoszenia jej zbyt późno – lekcja uznana jest za odbytą i zostaje oznaczona jako wykorzystana. Podczas zakupy karnetu klient rezerwuje konkretne terminy i godziny zajęć.

7. Zgłoszone w terminie nieobecności można odrobić na innych zajęciach po umówieniu się z instruktorem, w terminie nie przekraczającym okres trwania karnetu. Odrobić daną godzinę można tylko jednorazowo , zajęć umówionych na odrabianie nie ma możliwości odwołania .

Na zajęcia należy się zapisać telefonicznie 531684631, mailowo : poledance.elite@gmail.com (min.1dzien wcześniej) , lub na facebook www.facebook.pl/poledanceelite

9. Na zajęcia należy zabierać ze sobą karnet do podbicia. Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany odbić karnet w recepcji w celu zweryfikowania obecności. Osoba, która nie odbije karnetu nie ma prawa wejść na zajęcia.

10.Elite Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku instruktora lub w przypadku  zbyt małej ilości osób na grupie tj. Min.4 osoby .W przypadku odwołania zajęć z winy studia tj. Brak instruktora lub zamknięcie studia w danym dniu  , możliwe jest przedłużenie karnetu do nastepnych wypadających w kalendarzu zajęć.W przypadku zbyt małej ilości osób,  studio proponuje odrobienie zajęć w inny dzień lub na innej godzinie zajęc , termin odrobienia studio umawia na bieżąco. 

III ZASADY PROWADZENIA ZAJĘC W ELITE POLE DANCE STUDIO :

1.Członkostwo w Szkole Elite Pole Dance Studio rozpoczyna się z dniem dokonania opłaty za zajęcia – wykupienia karnetu. Osoba, która nie wykupiła karnetu nie może uczestniczyć w zajęciach. 

2.Elite Pole Dance Studio nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Sali Otwartej lub innych treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju

3. Teren Elite Pole Dance Studio jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Elite Pole Dance Studio znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Elite Pole Dance Studio . Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwanie odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

4.Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Elite Pole Dance Studio musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym pkt a. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

5.Elite Pole Dance Studio informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, ablet,kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Elite Pole Dance Studio nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o

najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.

6.Uczestnik zajęć Elite Pole Dance Studio wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Elite PDS zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Elite PDS usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez środki należące lub powiązane z Elite PDS. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania.

7.Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Elite Pole Dance Studio bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Elite Pole Dance Studio zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy

8. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. Osoby pod wpływem środków odurzających mają kategoryczny zakaz wstępu na salę.

9. Uczestniczki kursu mają obowiązek używać elementów wyposażenia lokalu w sposób właściwy z ich przeznaczeniem.

10. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Sytuacje wyjątkowe należy przed zajęciami zgłosić instruktorce.

11. Ze względów bezpieczeństwa w dniu zajęć uczestniczki nie powinny stosować balsamów i kremów do skóry, mogących zmniejszyć przyczepność. W przeciwnym wypadku przed zajęciami należy dokładnie umyć skórę. Uczestniczka, która nie dostosuje się do wymogów wskazanych w zdaniu poprzednim i która odmówi zmycia balsamu lub kremu może zostać niedopuszczona do wzięcia udziału w zajęciach lub usunięta przez instruktorkę z sali w czasie ich trwania.

12.Uczestniczki są zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza zdrowia , oraz poinformowania instruktora o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych (kontuzjach, zawrotach głowy, skaleczeniach, bólach itd.) Kategorycznie zabrania się ćwiczeń kobietom w ciąży bądź też świeżo po ciąży ( do ok. 3mc)

13. Na sali możecie rozmawiać ze sobą, ale tak by nie przeszkadzać innym osób w zajęciach i tak by nie zagłuszać tego co mówi instruktorka.

14. Instruktorka ma prawo wyprosić kursantkę z zajęć gdy kursantka przeszkadza innym uczestnikom w zajęciach lub gdy zachowanie kursantki naraża bezpieczeństwo innych osób będących na sali, w szczególności gdy kursantka nie stosuje się do poleceń instruktorki.

15. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora w dniu prowadzonych przez niego zajęć Elite Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo wyznaczenia innego instruktora w zastępstwie bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym fakcie uczestników zajęć. Zmiana instruktora nie stanowi zmiany Regulaminu.

16. W sytuacjach losowych Elite Pole Dance Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przy czym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z uczestnikami terminie lub zostanie przedłużona data ważności karnetu.


IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy Elite Pole Dance Studio Katarzyna Cyran ul. Pagórkowa 19, 80-126 Gdańsk NIP: 9571028930 Dane firmy można odszukać również w CEIDG (Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej).

2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) administrator Elite Pole Dance Studio informuje, że:

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia (w przypadku rezygnacji z naszych usług), ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przypominamy również, że Państwa dane przetwarzamy w celach:
1. Umawiania wizyt na usługi świadczone przez nasze studio.
2. Poinformowania wiadomością tekstową, bądź rozmową telefoniczną o bieżących zmianach w planie dnia, odwoływaniu zajęć, bądź zapisach na odrabianie nieobecności.
3. Zmiany terminu treningu, który został już wcześniej umówiony.

3.podanie danych osobowych przez Uczestnika zajęć jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

4.Uczestnik zajęć posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

5.Przy kontakcie (telefonicznym, sms, mailowym, messenger facebook, instagram) z nami w celu umówienia się na zajęcia podanie danych jest przez Państwa zawsze dobrowolne, ale niezbędne do umówienia się na treningi grupowe oraz indywidualne.

6.Elite Pole Dance Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

7. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

8.Informujemy, iż przechowujemy następujące Państwa dane: imię i nazwisko, numer kontaktowy, data urodzenia, a także kwestionariusze zdrowotne, które stanowią informację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w naszych zajęciach. Ma to za zadanie usprawnienie naszej pracy, a Wam drodzy klienci stworzenie komfortowych warunków wizyty co do dnia, godziny i czasu trwania zajęć. Pozwala również to na edytowanie terminu treningu, poprzez jego zmianę lub odwołanie.dane osobowe Uczestnika zajęć będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,

9.W przypadku żądania usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Pagórkowej 19, 80-126 Gdańsk lub mailowej przesyłając skan pisma z własnoręcznym podpisem na adres poledance.elite@gmail.com

10.Uczestnik zajęć ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM REGULAMINEM!

Regulamin na czas epidemii COVID-19,

1.Regulamin na czas epidemii COVID-19, obowiązuje od dnia 01.06.2020 r. do odwołania i opiera się na podstawie prawnej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r., wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz indywidualnych ustaleniach obiektu Elite Pole Dance Studio . Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Elite Pole Dance Studio minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

a) obsługa Elite Pole Dance Studio zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Elite Pole Dance Studio niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.

b) wszystkie osoby przebywające na terenie Elite Pole Dance Studio zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.polestudio-elite.pl/regulamin , profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

c) maksymalna ilość osób przebywających w Elite Pole Dance Studio wynosi 8 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu.

2. W Elite Pole Dance Studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Elite Pole Dance Studio nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Elite Pole Dance Studio .

3. Rezerwacji miejsc na zajęcia w Elite Pole Dance Studio można dokonać wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00 pod nr tel. 531-684-631 lub za pomocą portalu Facebook, wysyłając wiadomość na naszym profilu https://www.facebook.com/poledanceelite

4. Zakazane jest gromadzenie się oraz przebywanie w Elite Pole Dance Studio dłużej niż 10 minut przed oraz 10 minut po zajęciach.

5. Zakazane jest przebywanie w Elite Pole Dance Studio osób trzecich, w tym rodziców, opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach. Osoby małoletnie należy przyprowadzić do klubu i niezwłocznie opuścić obiekt. Rodzice oraz opiekunowie prawni proszeni są o oczekiwanie przed Elite Pole Dance Studio.

6.Przy wejściu do Elite Pole Dance Studio wymagana jest dezynfekcja rąk. Dodatkowo w szatniach oraz na sali, znajdują się płyny do dezynfekcji oraz regulamin i wytyczne nowych przepisów sanitarnych obowiązujących na terenie Elite Pole Dance Studio.

8. Klienci korzystający z zajęć wymagających użycie maty fitness (Stretching/ Yoga Wheel/ Fitness) korzystają z własnych mat fitness lub używają ręcznika na maty z Elite PDS.

9. Nie ma możliwości pozostawiania własnego sprzętu na terenie Elite Pole Dance Studio , w tym akcesoriów sportowych, przykładowo mat fitness.

10. Zakazuje się używania telefonu oraz innych przedmiotów nieprzeznaczonych do prawidłowego odbycia treningu.

11. Prosimy o zachowanie właściwego dystansu, minimum 2 m, między kursantami w czasie zajęć, podczas wchodzenia i wychodzenia z Elite Pole Dance Studio oraz korzystania z recepcji.

12. Każdy kursant zostaje przydzielony do własnego sprzętu oraz otrzymuje własny środek do dezynfekcji na potrzeby zajęć.

13. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu rozpoczęcia zajęć, czyli w momencie wejścia do studia, wizyty w recepcji oraz szatni/ toalecie. Po zakończeniu zajęć należy ponownie nałożyć maseczkę, zachować najwyższe standardy higieny oraz dystans między innymi osobami.

14. Elite Pole Dance Studio umożliwia korzystanie z szatni, jednak zaleca się ubranie w taki sposób by zminimalizować czas przebywania w szatni . Po przebraniu się prosimy o opuszczenie szatni i udanie się na swoje stanowisko do treningu.

15. Po odbytych zajęciach kursant obowiązkowo dezynfekuje używany sprzęt sportowy.

15.Elite Pole Dance Studio dokonuje dezynfekcji sali, w tym sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, w przerwach pomiędzy zajęciami oraz po zakończeniu zajęć. W czasie dezynfekcji na sali nie mogą przebywać osoby trzecie.

16. Niniejszy regulamin nie uchyla postanowień głównego regulaminu Elite Pole Dance Studio , stanowi jego część integralną do momentu odwołania.